PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Plan prac

Wyniki projektu

Numer działania

Tytuł

Opis

Działanie 1

Obszar funkcjonalny –Chorzowa , Rudy Śląskiej i Świętochłowic  (CRŚ)

Przeprowadzenie niezbędnych analiz i wariantów określających granice i wielkość obszaru funkcjonalnego. Opracowanie diagnozy stanu aktualnego obszaru funkcjonalnego, celem określenia powiązań i wynikających z nich wyzwań w przyszłości dlatego obszaru (prognoza).

Działanie 2

Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego CRŚ

Przeprowadzenie niezbędnych analiz, badań i określenie wariantów przedstawiających   kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego z  szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Zakłada się dobór odpowiedniej metodyki wykonania strategii. Określenie niezbędnych potrzeb rozwoju obszaru funkcjonalnego w prognozie krótkookresowej i długookresowej. Przedstawienie harmonogramu działań w obu prognozach ,określenie potencjalnych źródeł finansowania i sposobu monitorowania i ewaluacji tejże strategii.

Działanie 3

Programy operacyjne obszaru funkcjonalnego-CRŚ (około 10 programów operacyjnych).

Strategia rozwoju  pozwoli na wyodrębnienie niezbędnych programów operacyjnych, a koniecznym dla wszystkich partnerów będzie opracowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego. Innymi zakładanymi programami operacyjnymi będą:

 1. program polityki mieszkaniowej obszaru funkcjonalnego,
 2. program renowacji podwórek ,
 3. program planu zarządzania zmianami w obszarze funkcjonalnym (np. manager ulicy),
 4. program optymalizacji użytkowania budynków w obszarze funkcjonalnym,
 5. program przekształcenia kluczowych przestrzeni publicznych,
 6. program planu działań w zakresie komunikacji społecznej i promocji partnerstwa,
 7. strategia rozwiązywana problemów społecznych

Działanie 4

Analiza przestrzenna  obszaru funkcjonalnego  CRŚ.

Wykonanie analiz, badań, ewaluacji ,ekspertyz służących przygotowaniu uwarunkowań przestrzennych ,miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów związanych z gospodarką przestrzenną obszaru funkcjonalnego.

Działanie 5

Analiza stanu budynków komunalnych w obszarze funkcjonalnym CRŚ w zakresie technicznym, prawnym wraz z dokumentacją fotograficzną

Przedstawienie zakresu potrzeb  remontowych i rekomendacji do sposobu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym. Analiza prawna dotyczyć będzie przede wszystkim spraw własnościowych, rozpoznania skali problemu, określenia kierunku porządkowania zmian. Obejmuje wykonanie i aktualizację zasobu fotograficznego budynków celem monitorowania zmian.

Działanie 6

Wykonanie koncepcji zagospodarowania  wybranych terenów zdegradowanych (ok. 8) w obszarze funkcjonalnym CRŚ.

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zdegradowanych i przedstawienie , co najmniej dwóch wariantów jego zagospodarowania wraz z wizualizacją wybranego wariantu.

Działanie 7

Wykonanie dokumentacji zagospodarowania  wybranych  terenów zdegradowanych (około 5) w obszarze funkcjonalnym CRŚ, umożliwiającej aplikowanie o  środki zewnętrzne.

Wykonanie j dokumentacji projektowo- technicznej, wraz z kosztorysową oraz  studium wykonalności  itp. pozwalającą na realizację zagospodarowania wybranych terenów zdegradowanych. Weryfikacja dokumentacji.

Działanie 8

Zarządzanie projektem

Obejmuje prowadzenie spraw związanych z realizacja projektu, koordynowanie działań, organizację postępowań w ramach ustawy prawo zamówień  publicznych, rozliczanie wydatków  związanych z finansowaniem przedsięwzięcia, przygotowywanie raportów bieżących ,monitorowanie realizacji przedsięwzięcia.

Działanie 9

Promocja  projektu.

Realizacja programu promocyjnego dla projektu z wykonaniem materiałów promocyjnych.

Harmonogram realizacji projektu

 

2013

2014

2015

Działania

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

Działanie 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Działanie 2

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Działanie 3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Działanie 4

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Działanie 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Działanie 6

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Działanie 7

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Działanie 8

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Działanie 9

 

 

X