PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

O projekcie

Dnia 12/03/2015 zawarto aneks do umowy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a Liderem Projektu, tj. Miastem Chorzów, na mocy którego m.in., przedłużono okres realizacji projektu do dnia 30/06/2015r.

Zmianie uległa również wartość całego Projektu, co jest efektem oszczędności przetargowych w poszczególnych obszarach działania. Aktualna wartość projektu wynosi 2.715.744,20 zł ,z czego dofinansowanie to wielkość 2.444.169,78 zł.

W związku z przedłużeniem terminu zakończenia Projektu, konferencja zamykająca Projekt odbędzie się w czerwcu br. Informacja o terminie konferencji zostanie zamieszczona na stronie http://thefamilygrapevine.co.uk/.  

Wspólny obszar to wspólny interes.

Dlatego Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice razem pozyskały środki unijne na stworzenie koncepcji zagospodarowania obszaru funkcjonalnego na styku tych trzech miast. Co zyskamy?

 • bardziej trafne zdefiniowanie i wykorzystanie potencjału rozwojowego tego regionu
 • wzmocnienie współpracy miedzy miastami partnerskimi w zakresie planowanych działań
 • większa konkurencyjność wobec innych regionów
 • niższe koszty społeczne planowania działań na tym terenie
 • kompleksowe rozwiazywanie problemów na wspólnym obszarze
 • optymalne wykorzystanie istniejących zasobów, zapewniające miastom i województwu długotrwały, zrównoważony rozwój.
 • udział mieszkańców w decyzjach na temat inwestycji w ich sąsiedztwie

Podsumowaniem korzyści jest logo projektu - miasto do potęgi trzeciej, rozumiane jako połączona siła 3 miast, budująca ich potęgę.

 

Co to właściwie jest obszar funkcjonalny?

Wyodrębniony przestrzennie obszar o wspólnych uwarunkowaniach geograficznych, przestrzennych, społeczno-gospodarczych i systemie powiazań funkcjonalnych oraz określonymi na ich podstawie jednolitymi celami rozwoju, zapewniającymi efektywne wykorzystanie jego powierzchni. Oznacza to, że wspólny teren może służyć celom mieszkańców poszczególnych miast, które wchodzą w jego skład.

Obszar objęty opracowaniem składa się z trzech samodzielnych jednostek administracyjnych: Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, które w sumie zajmują powierzchnię  124,19 km2, co stanowi 10,19 % powierzchni aglomeracji górnośląskiej rozumianej jako miejski obszar funkcjonalny o cechach metropolitalnych. W badanym  obszarze mieszka około 300 000 (298738) mieszkańców, z czego w Chorzowie 107 430 mieszkańców (dane z 2011 r).,w Rudzie Śląskiej 138 495 (dane z 2012r.) oraz w Świętochłowicach 52 813 mieszkańców-(dane z 2011r). Z uwagi na fakt, że analizowany obszar trzech miast znajduje się wewnątrz większego miejskiego obszaru funkcjonalnego jakim jest Górnośląski Obszar Metropolitalny,  jego delimitacja podstawowa będzie się mieściła w ich granicach administracyjnych oraz będzie obejmowała identyfikację i delimitację wewnętrzną obszarów charakteryzujących się wspólnymi problemami jak również obszarów mogących stanowić o sile i potencjale rozwojowym. Wyznaczenie czynników rozwojowych oraz barier ograniczających możliwości rozwojowe pozwoli na wyznaczenie obszaru spójnego pod względem funkcjonalnym i pozwalającego na efektywne zarządzanie oraz oferującego dobrą jakość życia dla jego mieszkańców.

 

Dlaczego akurat te miasta?

Chorzów, Świętochłowice i Ruda Śląska są miastami o istotnym znaczeniu dla Aglomeracji Górnośląskiej, gdyż liczba ludności każdego z nich przekracza 50 tys. mieszkańców. Co więcej stanowią zwarty i dosyć jednorodny pod względem struktury przestrzennej obszar. Wszystkie trzy miasta pełnią rolę ośrodków koncentrujących funkcje gospodarcze i społeczne oraz są miejscem dostarczania usług publicznych istotnych z perspektywy ich mieszkańców, mimo niekorzystnych zmian jakie przyniosły procesy restrukturyzacji przemysłu ciężkiego.  Aglomeracja Górnośląska jest wymieniana jako obszar koncentracji ośrodków miejskich tracących swoje dotychczasowe funkcje na skutek przemian związanych z restrukturyzacją przemysłu ciężkiego oraz towarzyszącymi temu negatywnymi zjawiskami społecznymi i zmianami w przestrzeni.

Mimo różnic zarówno w wielkości zajmowanego obszaru jak i  w wielkości liczby mieszkańców, wszystkie trzy miasta wykazują wiele cech wspólnych. Głównym elementem wiążącym Chorzów, Rudę Śląską oraz Świętochłowice jest industrialna historia powstania tych miast i ich rozwój na bazie funkcji przemysłu ciężkiego, głównie górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa żelaza, stali i metali kolorowych. Drugim nie mniej ważnym czynnikiem jest centralna lokalizacja wewnątrz miejskiego obszaru metropolitalnego, gdyż analizowany obszar graniczy swoją  wschodnią granicą z Katowicami, a co więcej przebiegają  przez niego równoleżnikowo dwie główne osie komunikacyjne- autostrada A4 oraz Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ). Jedną z głównych cech przestrzennych tego obszaru jest wymieszanie terenów zajętych przez zabudowę mieszkaniowa i usługową z terenami produkcyjnymi lub poprzemysłowymi. Miejsko –przemysłowego charakteru tego obszaru nie zmienia nawet dosyć znaczy udział zieleni, która jest zlokalizowana w jego granicach i zajmuje około 46,5 % całego obszaru. Transformacja ustrojowa i towarzyszące jej procesy restrukturyzacji rozpoczęte w latach 90. spowodowały szereg zmian, które objęły swoim zasięgiem sferę społeczno- ekonomiczną jak i przestrzeń tych trzech miast. Zjawiska te zostały wzmocnione procesami  o charakterze wynikającym ze zmian globalnych. Wszystkie te uwarunkowania mają wpływ na kształtowanie się mechanizmów powiązań funkcjonalnych, które umożliwiają delimitację obszarów o wspólnych problemach i potencjale rozwojowym. Opracowanie delimitacji poprzedzają prace analityczne oraz przygotowanie map i wskaźników pozwalających badać stopień i charakter powiązań funkcjonalnych. Kolejnym etapem będzie wskazanie wewnątrz całego obszaru takich miejsc , które będą decydowały o jego przyszłości. Będą to zarówno tereny z problemami, które należy rozwiązać , jak i miejsca pozwalające na dynamiczny rozwój funkcji podnoszących jego atrakcyjność i kondycję ekonomiczną.

Projekt w skrócie

 • Tytuł: Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.
 • Okres realizacji: Rozpoczęcie: 1 lipca 2013 r. Zakończenie: 15 marca 2015 r.
 • Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Wartość: 2.915.000 zł
 • Dofinansowanie: 2.623.500 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu

Krok po kroku

Żeby jak najlepiej zagospodarować teren zgodnie z potrzebami mieszkańców 3 miast ważne jest wykonanie kolejnych kroków:

 • określenie dokładnych granic obszaru funkcjonalnego
 • przygotowanie wspólnej dla całego obszaru strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego projektem z uwzględnieniem analiz mających na celu określenie granic obszaru funkcjonalnego lub różnych wariantów tego zasięgu i przeprowadzeniem badań, sformułowaniem diagnoz mających na celu określenie powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego
 • przygotowanie planów działań na danym obszarze funkcjonalnym, wynikających z diagnozy danego obszaru,
 • opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, mpzp (wg potrzeb), studiów wykonalności oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
 • przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych i dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego projektu
 • promocja projektu,
 • proces uspołecznienia działań, szerokie zaangażowanie mieszkańców miast partnerskich w pracach projektowych, warsztaty, seminaria, platforma komunikacji z mieszkańcami.

Słowa klucze

 • Współpraca – która integruje miasta, a także władze i mieszkańców
 • Symbioza – zbiorowe podejście wzmaga efektywność podejmowanych działań
 • Miasto jako moje miejsce, o którym również ja decyduję – odniesienie się o potrzeb mieszkańców
 • Funkcjonalność – konkretyzacja działań, matematyczna precyzja wyznaczonych celów